Ελληνικά | English | Русский | Deutsch | български

Nexus Energy

Nexus Energy

Nexus Energy

В UNDERCON (ENTRAKAT) започна, занимаващи се с енергия, особено възобновяеми енергийни източници до 2004 година. През 2007, след много срещи с фирми от Германия и Русия, UNDERCON (ENTRAKAT) учредява NEXUS ЕНЕРГИЯ с две дъщерни дружества:

  • Ресен HELLAS (NORTHERN HELLAS)
  • AMFIPOLIS ЕНЕРГИЯ ГРУПА (AMFIPOLIS ENERGY GROUP)

Следващите стъпки на UNDERCON (NEXUS) ЕНЕРГИЯ ще се проведат през 2010 година. Плановете са за производство на електрическа енергия от дълбока geothermia.

>